AD Online May 2020 | IIASC
Головна » AD Online May 2020

Міжнародне наукове стажування для освітян “Академічна доброчесність” (онлайн)

 • Тривалість стажування:
  (180 год /6 кредитів ECTS )
 • Термін стажування: 15.05 – 23.06.2023 р.
 • Поточне стажування триває (03.04 – 12.05.2023 р.)
 • Програма реалізується на базі:
  Вищої Духовної  Семінарії  (SAC) в Ольтажеві 
 • Організаційний внесок: 72 євро
 • Опис проекту
 • Цільова аудиторія
 • Вимоги до наукового есе
 • Сертифікати
 • Зміст програми
 
Польсько-українська фундація “Інститут Міжнародної Академічної і Наукової Співпраці” (IIASC) запрошує до участі в програмі наукового онлайн-стажування для освітян “Академічна доброчесність”. Програма реалізується на базі Вищої Духовної Семінарії (SAC)  в Ольтажеві.

Метою стажування є ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Польщею.

Програма передбачає – 180 год (6 кредитів ECTS) аудиторних занять та самостійної роботи.

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ ТРИ ЕТАПИ:

1 ЕТАП (15.05 - 28.05.2023) - дистанційне навчання.

Перелік основних питань для опрацювання
(на основі Методичних рекомендацій для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності, МОН, №1/9-650 від 23.10.2018):

1. поняття академічної доброчесності та переваги доброчесної поведінки;
2. види порушень академічної доброчесності, способи їх ідентифікації;
3. інструменти та процедури перевірки академічних творів на плагіат;
4. методи навчання здобувачів освіти академічному письму та академічній доброчесності;
5. інструменти та способи мотивування здобувачів освіти до доброчесної пов едінки;
6. норми законодавства, вимог внутрішніх нормативних документів з питань академічної доброчесності, визначені закладом вищої освіти, методи запобігання порушенням, види академічної відповідальності та процедури розгляду справ про порушення академічної доброчесності;
7. вивчення та впровадження практик провідних університетів світу із забезпечення академічної доброчесності;

8. створення і використання ефективних методів об’єктивного оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

2 ЕТАП (29.05 - 04.06.2023) - Навчальні презентації та консультації з міжнородними експертами щодо академічної доброчесності.

Впродовж навчальних презентацій забезпечується переклад українською мовою.

КЛЮЧОВІ СПІКЕРИ:

 • Алі Тахмазов - виконавчий директор Plagiat.pl, Польща;
 • Соня Бєлобаба - віце-президент Європейської мережі академічної доброчесності (ENAI);
 • Малгожата Ласковська - Інститут медіа-освіти та журналістики Університету кардинала Стефана Вишинського у Варшаві;
 • Кшиштоф Гутовский - експерт з авторського права, Польща.

Питання для обговорення:

1. проблеми імплементації принципів академічної доброчесності (АД) та запобігання плагіату в академічному середовищі;
2.«Конституція для науки», новий закон про вищу освіту Польщі в дії;
3. співробітництво з Україною: меморандум МОН з компанією Plagiat.pl від 23 лютого 2018 в дії. (Plagiat.pl);
4. практичний досвід впровадження систем антиплагіату в університетах Європи та світу в організаційному та юридичному аспектах;
5. системи виявлення можливого плагіату : загальна характеристика систем, інтерпретація звіту, процедури перевірки та оцінки на плагіат;
6. використання систем виявлення можливого плагіату для підвищення якості наукових видань: запобігання плагіату у видавничій діяльності;
7. перспективи розвитку програмного забезпечення для виявлення можливого плагіату.

3 ЕТАП (05.06 - 23.06.2023) - самостійне дослідження, написання та захист наукового есе на тему “Академічна доброчесність: виклики сучасності”.

цільова аудиторія

До участі у програмі наукового стажування “Академічна доброчесність” запрошуються:

– освітяни;
– викладачі та адміністративний склад українських ЗВО;
– студенти, аспіранти;
– а також особи зацікавлені даною тематикою.
умови участі

Наукове есе - аналітична робота автора або групи авторів обсягом 4000-6000 знаків. Есе починається з чітко сформульованої проблеми і містить обґрунтування проблемної ситуації. Воно повинно мати аналітичний, а не описовий характер, чіткість аргументації позиції автора. Автору необхідно самостійно сформулювати висновки.

 • Наукове есе поточного стажування (03.04 - 12.05.2023 р.), потрібно надіслати до 09.05.2023 р.на емейл: iiasc.ad.2019@gmail.com.
 • Наукове есе стажування в період 15.05 - 23.06.2023 р., потрібно надіслати до 20.06.2023 р.на емейл: iiasc.ad.2019@gmail.com.

Вимоги до оформлення есе в рамках наукового стажування "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ":

Логічна послідовність викладу наукового есе, без виділення підрозділів, полягає у висвітленні актуальності тематики стажування, викладі основної частини дослідження та підведенні підсумків, виділенні пропозицій.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:
-обсягом 4000-6000 знаків, набраних в текстовому редакторі MS Word;
-шрифт Times New Roman, розмір 14;
-вирівнювання по ширині;
-міжрядковий інтервал - 1,5;
-абзацний відступ 1,25;
-поля – 20 мм.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У НАУКОВОМУ ЕСЕ:
Інформація про автора/ів:
-прізвище та ініціали (шрифт – курсив, напівжирний, розмір 14),
-науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи/навчання (шрифт – курсив, розмір 14)

Назва тез (шрифт прописний, напівжирний, розмір 14, вирівнювання по центру).
Текст. У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номер сторінки (сторінок), наприклад [5, с.20]

Перелік використаних джерел (шрифт прописний, розмір 14, вирівнювання по центру) оформляти згідно із «ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора, наприклад, Іваненко_есе.doc
Мова публікації: польською/англійською/українською

Наукові тези можна формувати у співавторстві (не більше трьох).

Приклади питань для власного аналітичного аналізу в науковому есе:
1. Що таке «Академічна доброчесність» (АД)?
2. Які є складові АД або принципи АД?
3. Чи потрібна імплементація принципів АД в освітнє та наукове середовище України? Чому? Для чого?
4. Що таке «Академічний плагіат»? Які види плагіату ви знаєте?
5. Чи є актуальним питання боротьби з плагіатом на сьогоднішній день? Чому?
6. Чи стикалися Ви з порушеннями принципів Академічної доброчесності або плагіатом в освіті та науці?
7. Про який світовий досвід упровадження принципів АД Вам відомо? Чи можливо його застосувати в Україні?
8. Опишіть досвід упровадження принципів АД у Вашій установі: організаційні заходи; запобігання та профілактика (навчання академічному письму); використання програмних засобів.
9. Що необхідно зробити для забезпечення імплементації принципів АД в освітньому та науковому середовищі?
10. Які можливі причини або фактори сприяють порушенню принципів АД або використанню плагіату в академічних текстах?

Корисні посилання:

 1. International Center for Academic Integrity [Електронний ресурс]. URL: https://academicintegrity.org.
 2. European Network for Academic Integrity [Електронний ресурс]. URL: https://www.academicintegrity.eu/wp/.
 3. AcademIQ – Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти [Електронний ресурс]. URL: https://academiq.org.ua.
 4. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с. URL: https://drive.google.com/file/d/0ByePGdGpHh6Wa1NoR3g4S1FaWVE/view.
 5. Новини проекту УБА «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек» – Українська бібліотечна асоціація [Електронний ресурс]. URL: https://ula.org.ua/news/4010-novyny-proektu-uba-kultura-akademichnoi-dobrochesnosti-rol-bibliotek.

ЗРАЗОК

логістика

У разі успішного проходження стажування учасники отримують сертифікат  (180 год /6 кредитів ECTS). Сертифікат відповідає вимогам постанови КМУ №800 ” Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 21.08.2019.

Взірець СЕРТИФІКАТУ.

В рамках програми наукового стажування "Академічна доброчесність" є можливість пройти сертифікаційний екзамен на знання з іноземної мови на рівень В2.

Англійська мова - стандарт Cambridge Assessment English. Вартість сертифікаційного екзамену з англійської мови - 300 євро. Взірець СЕРТИФІКАТУ.

Польська мова - стандарт Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Вартість сертифікаційного екзамену з польської мови - 150 євро. Взірець СЕРТИФІКАТУ.

програма

Зміст програми передбачає 180 академінчих годин.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ


* У програмі можливі змін

Актуальні програми

Догори